1. ZAWARCIE UMOWY

1.1 Zakres obowiązywania Warunków Świadczenia Usług

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług ( WŚU ) stosuje się do wszystkich umów zawartych przez Studio Relaks z jej Klientami  o ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej. Klienci to osoby, które na mocy umowy członkowskiej zawartej z Studio Relaks są uprawnione do korzystania z wszystkich usług Studio Relaks.

Na terenie Studia Relaks obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności komercyjnych lub gospodarczej bez pisemnej zgody Studio Relaks w szczególności treningów personalnych , świadczenia usług w charakterze trenera personalnego , a także zakazu handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam i ulotek raz fotografowania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Studio Relaks.

1.2 Wniosek/ Umowa

Wniosek o członkostwo stanowi wiążącą skierowaną do Studio Relaks ofertę zawarcia umowy członkowskiej z Studio Relaks.

Umowę uznaje się zawartą w momencie przyjęcia wniosku o członkostwo przez Studio Relaks. Odstąpienie od umowy przysługuję obu stronom w terminie 3 dni od założenia wniosku o członkostwo poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie w formie przewidzianej w pkt 10.1

Sposób zawarcia transakcji i umowy 

 1. Przykładowa procedura może wyglądać następująco :   

Klient podpisuje umowę członkowską klient otrzymuje na swój adres e-mail dane do autoryzacji karty, a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia,  klient dokonuje płatności za usługę,

 Po zaksięgowaniu płatności klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem.  

 1. Informacja o możliwych sposobach płatności za zamówienie karta kredytowa, karta debetowa, przelew, itp.).
 2. Informacja o tym, że płatności są obsługiwane przez spółkę First Data Polska S.A. (właściciel znaku towarowego Polcard), Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293,

1.3.Osoby niepełnoletnie
W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, do zawarcia umowy o członkostwo wymaga się zgody opiekuna. Osoby , które nie ukończy 15 roku życia nie mogą zostać Klientami Studia Relaks, ale te osoby mogą wejść razem z prawnym opiekunem i on ponosi odpowiedzialność w przypadku wypadku.

1.4 Wstęp do Studia

Mają wyłącznie osoby posiadające umowę lub karnet oraz kartę klubową.

 1. KORZYSTANIE ZE STUDIA RELAKS

2.1 Regulamin

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzeganiem. Zakup karnetu lub wejścia jednorazowego, równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.2 Uprawnienie personelu do wydawania poleceń

Personel obecny w Studiu uprawniony jest do utrzymywania poprawnego funkcjonowania Studia oraz porządku i bezpieczeństwa, a także w celu przestrzegania regulaminu – do wydawania poleceń porządkowych .Klient jest zobowiązany do przestrzegania takich poleceń.

2.3. Prowadzenie działalności na obiekcie

Całkowicie zakazane jest prowadzenie działalności na obiekcie bez zgody właściciela, w przypadku nie zastosowania się, może skutkować to utratą członkostwa

 1. OBOWIĄZKI KLIENTA

3.1 Zmiana danych Klienta

Klient jest zobowiązany do  bezzwłocznego poinformowania Studio Relaks o zmianie danych znaczenie dla umowy (danych osobowych, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru kontra, niezbędnych danych karty płatniczej/kredytowe przy wyborze takiej formy płatności itp. ). Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Studio Relaks w wyniku niepoinformowania Nas przez Klienta o zmianie takich danych.

Informujemy że prawnie wiążące oświadczenia Studio Relaks ( np. przypomnienie , upomnienie , wezwanie do zapłaty, oświadczenie o zmianie ogólnych Warunków Świadczenia Usług ) będą przesyłane drogą elektroniczną na jego adres e-mail wskazany do korespondencji , albo będą dostarczane w formie pisemnej pocztą na ostatni wskazany adres pocztowy Klienta, a w przypadku oświadczenia Studio Relaks takiego jak przypomnienie, upomnienie , wezwanie do zapłaty także sms -em na ostatni wskazany numer telefonu Klienta.

3.2.  Wejście na obiekt.

Każda osoba wchodząca na obiekt jest zobowiązana posiadać strój, obuwie na zmianę oraz własny ręcznik.

3.3 Korzystanie z Szafki

Klient może korzystać z szafek zamykanych na zamek udostępnionych przez Studio Relaks wyłączne podczas obecności w Studio Relaks. W momencie opuszczenia Studio Relaks zobowiązany jest do usunięcia przedmiotów pozostawionych przez Klienta. Nieusunięte przedmioty z szafek Studio Relaks będzie przechowywać na koszt Klienta do czasu najbliższej wizyty Klienta w Studiu Relaks , nie dłużej nie przez okres 3 dni,

3.4 Korzystanie z miejsc parkingowych dla Klientów

Klient może korzystać z udostępnionych przez Studio Relaks miejsc parkingowych wyłącznie podczas swojej obecności w Studiu. W przypadku zajmowania miejsc parkingowych poza czasem Studio Relaks zastrzega sobie prawo do odholowania auta na koszt Klienta.

 1. WYMAGALNOŚĆ ABONAMENTU / ZWŁOKA W PŁATNOŚCIACH

4.1 Okres rozliczeniowy, wymagalność miesięcznego abonamentu.

Okres rozliczeniowy to jeden miesiąc, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec Studio Relaks z tytułu świadczenia usług. Abonament za dany miesiąc kalendarzowy płatny jest każdorazowo dnia, którego została zawarta umowa tego miesiąca, o ile umowa członkowska nie przewiduje inaczej. Abonament po zawarciu umowy płatny jest w dniu zawarcia umowy łącznie z opłatą aktywacyjną

4.2 Zapewnienie środków do realizacji płatności

W przypadku wyboru jako formy płatności polecenia zapłaty / obciążenie Karty jest zobowiązany zapewnić, aby na jego rachunku  bankowym / rachunku karty w momencie jego obciążenia znajdowały się odpowiednie środki.

 Jeżeli obciążenie nie będzie możliwe  Klient zobowiązanie jest do pokrycia pozostałych w związku z tym dodatkowych kosztów.

4.3 Koszty dodatkowe

Abonament obejmuje wstęp do Studia i ćwiczenia w Studiu Relaks w godzinach otwarcia i zgodnie z regulaminem. Abonament nie obejmuje kosztów korzystania z produktów i usług oferowanych dodatkowo. Koszty takich dodatkowych usług płatne są oddzielnie.

4.4 Zwłoka w płatnościach

Jeżeli klient nie zapłaci za dany abonament Studio Relaks może według własnego uznania w każdym czasie

 1. zawiesić wykonywanie umowy,
 2. po uprzednim wezwaniu Klienta do uregulowania zaległości w określonym terminie – rozwiązać umowę

Zastosowanie przez Studio Relaks każdej z wyżej wymienionych możliwości się z blokadą karty członkowskiej, co oznacza brak możliwości korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Studio Relaks. Studio Relaks może także ograniczyć zakres świadczonych usług w szczególności usług abonamentowych, co równoznaczne jest z blokadą karty członkowskiej .Dodatkowo Studio Relaks będzie uprawniony do żądania odszkodowania w wysokości wynikającej z przepisów prawa

5.OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY / ZAWIESZENIE UMOWY/ REZERWACKE

5.1 Okres obowiązywania umowy / przedłużenie

Umowa członkowska jest zawierana na czas określony wskazany na druku zawartej umowy o członkostwo albo na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia

Jeżeli umowa członkowska została zawarta na czas określony wskazany na druku umowy o członkostwo, a Klient lub Studio Relaks nie złoży najpóźniej na cztery tygodnie przed zakończeniem okresu jej obowiązywania oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy, wówczas umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać umowę przedłużoną na czas nieokreślony z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Zmiana okresu obowiązywania umowy zawartej na czas określony w czasie jej trwania jest niedopuszczalna

5.2 Zawieszenie umowy

Klient ma możliwość zawieszenia wykonywania umowy członkowskiej na PEŁNE  miesiące rozliczeniowe (maksymalnie na dwa miesiące w roku), tylko w przypadku gdy nie ma zaległości w płatnościach za poprzednie miesiące. O zamiarze zawieszenia należy poinformować pisemnie Studio Relaks nie później niż trzy dni robocze przed początkiem okresu zawieszenia. Przez okres zawieszenia Klient jest zwolniony z obowiązku płacenia miesięcznego abonamentu i nie może korzystać z usług świadczonych przez Studio Relaks. W przypadku zawieszenia umowy członkostwo na czas określony ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania ( ilość miesięcy) zawieszenia. Klientowi nie przysługuje prawo do zawieszenia umowy, jeżeli umowa została już wypowiedziana lub jeżeli Klient jest zadłużony w Studio Relaks z tytułu zawartej umowy. Z chwilą złożenia wniosku o zawieszenie oraz w okresie zawieszenia Klient nie może wypowiedzieć umowy członkowskiej.

5.3 Zawieszenie karnetów

Klient ma możliwość zawieszenia karnetu na pełne miesiące  (maksymalnie dwa miesiące w roku). O zamiarze zawieszenia należy poinformować pisemnie Studio Relaks nie później niż trzy dni robocze przed początkiem okresu zawieszenia. Przez okres zawieszenia Klient jest zwolniony z obowiązku płacenia miesięcznego abonamentu i nie może korzystać z usług świadczonych przez Studio Relaks. Karnety na okres miesiąca i trzech nie podlegają zawieszeniu.

5.4 Wypowiedzenie karnetów

Wypowiedzenie zostanie przyjęte ze skutkiem na dzień, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy członkowskiej. Jeżeli umowa członkowska została zawarta na czas nieokreślony Klient lub Studio Relaks mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie przyjęte ze skutkiem na dzień, który datą  odpowiada dniowi zawarcia umowy członkowskiej.

Klient może złożyć wypowiedzenie tylko w przypadku jeżeli nie ma zaległości w płatnościach i składa je poprzez formularz na stronie na adres poczty elektronicznej: studiorelaks@op.pl , na piśmie kierowanym do Studio Relaks, na aktualny adres Studio Relaks wskazany na stronie internetowej www.studio-relaks.pl

 W przypadku wypowiedzenia umowy przez Studio Relaks wypowiedzenie zostanie złożone na adres e-mail wskazany przez Klienta do korespondencji.

5.5  Zajęcia fitness

Po wejściu na na salę fitness należy przekazać instruktorowi bilet wstępu na dane zajęcia. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeńśtwo przysługuje osobom, które dokonały rezerwacji.

5.6  Rezerwacje zajęć fitness

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 43 827 53 74 lub za pomocą systemu rezerwacji na stronie www.studio-relaks.pl. Rezerwacji można dokonać pod warunkiem posiadania ważnego karnetu lub w przypadku klientów korzystających z pakietów sportowych po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości jednorazowego wejścia. Rezerwację można odwołać bez konsekwencji na 4 h przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli klient w odpowiedni terminie nie zgłosi rezygnacji z udziału w zarezerwowanych zajęciach i będzie nieobecny na zajęciach, Studio Relaks zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji przez kolejne 14 dni oraz anulowania dotychczasowych rezerwacji dla klientów posiadających karnet. W przypadku osób, które dokonały opłaty rezerwacyjnej i nie zgłoszą rezygnacji z udziału w zarezerwowanych zajęciach w odpowiednim czasie oraz będzie nieobecny na zajęciach, opłata ta ulega utracie. 

 1. Odpowiedzialność Studio Relaks

Odpowiedzialność prawną za inne niż rażące niedbalstwo Studio Relaks ponosi wyłącznie w razie naruszenia istotnych, podstawowych obowiązków umownych. W takich przypadkach odpowiedzialność Studio Relaks ogranicza się do szkód możliwych do przewidzenia w chwili podpisywania umowy oraz szkód typowych w przypadku danego rodzaju umowy. W razie wystąpienia szkód na osobie odpowiedzialność Studio Relaks kształtują jednak powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Obowiązki podstawowe to takie, które umożliwiają właściwe wykonanie umowy i których dotrzymania Klient może zwykle oczekiwać. W pozostałych przypadkach Studio Relaks odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności znajdują zastosowanie także w przypadku zawinienia osób, którym Studio Relaks powierzył wykonywanie swoich zadań.

 1. ZACHOWANIE W STUDIU

7.1 Bezpieczne korzystanie z urządzeń

Urządzenia wyposażone są w instrukcję bezpiecznego korzystania. Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia Klient zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją bezpiecznego korzystania z urządzenia i postępować stosownie do tej instrukcji. Klienci cierpiący na jakiekolwiek schorzenia albo będący w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem ze Studia.

7.2 Zakaz konsumpcji określonych produktów / zabronione przedmioty / zachowanie w Studiu

Klientowi zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i substancji odurzających w Studiach. Poza tym Klientowi zabrania się przynoszenia do Studia leków dostępnych na receptę, które nie służą do osobistego użytku Klienta i nie zostały przepisane przez lekarza, i/lub innych środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej Klienta (np. sterydów anabolicznych). Podobnie Klientowi zabrania się odpłatnego lub bezpłatnego oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostępniania takich środków w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim w Studio. Zabrania się również wnoszenia do Studia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych. Klient jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Studia fitness. W przypadku naruszenia tego postanowienia Studio Relaks przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym i/lub do dochodzenia kary umownej w wysokości 1.000 zł. Jeżeli Klient dowiedzie, że zaistniała szkoda w mniejszej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do uiszczenia jedynie wykazanej kwoty lub jest zwolniony z obowiązku zapłaty odszkodowania w przypadku, gdy Studio Relaks szkody nie poniósł.

7.3 Osoby towarzyszące

Przyprowadzanie osób towarzyszących (w tym dzieci) i zwierząt do Studia jest zabronione.

7.4 Przynoszenie napojów

Klient jest uprawniony do przynoszenia do Studia napojów bezalkoholowych

 1. DANE OSOBOWE 1
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Studio Relaks z siedzibą w Sieradzu przy ul. Aleja Grunwaldzka 1 B(„Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: studiorelaks@op.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. realizacji umowy i świadczenia usługi Klientowi, w tym w celu pobierania opłat oraz do prowadzenia obsługi przez Biuro Obsługi Klienta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. prowadzenia rachunkowości Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 6. poprawy jakości świadczonych usług i zarządzania wydajnością, w tym do zbierania opinii o usługach i produktach Studio Relaks w celach analitycznych i marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. prowadzenia działań marketingowych polegających min. na profilowaniu Klienta poprzez dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)..
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i korzystania z usług Studio Relaks
 9. Dostęp do danych Klienta będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz i na podstawie jego polecenia (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi bankowe, usługi księgowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów), a także inni Administratorzy, w           zakresie  koniecznym do wykonywania ich obowiązków. W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom państwa nadzorującym działalność Administratora, organom ścigania, organom ochrony prawnej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonywania tejże umowy oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych, a w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 12. Klientowi przysługuje prawo do:
 13. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 14. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
 16. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

9.1 Korespondencja

Klient może składać korespondencję w zakresie wykonania umowy o członkostwo i świadczenia usług zgodnie z WŚU przesyłając wiadomość email na adres poczty elektronicznej : studiorelaks@op.pl  lub listownie na aktualny adres Studio Relaks wskazany na stronie internetowej www.studiorelaks.pl

9.2 Sąd właściwy

Do umowy pomiędzy Klientem a Studio Relaks zastosowanie ma prawo polskie. Wszystkie spory pomiędzy Klientem a Studio Relaks będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

9.3 Spory konsumenckie

Studio Relaks nie jest zobowiązany ani nie wyraża zgody na stosowanie procedury pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9.4. Zmiany niniejszych WŚU

Studio Relaks jest uprawniony do zmiany niniejszych Warunków Świadczenia Usług ze skutkiem na przyszłość. Studio Relaks poinformuje Klienta o zmianach na stronie internetowej Studio Relaks www.studiorelaks.pl, drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta wskazany do korespondencji, albo w formie pisemnej pocztą na ostatni wskazany adres pocztowy Klienta, umożliwiając mu zgłoszenie sprzeciwu wobec zmian w terminie 14 dni od powiadomienia, a w szczególności wskaże, że zmiany wchodzą w życie w przypadku braku sprzeciwu.

 9.5 Wejście w życie

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług wchodzą w życie z dniem 01.08.2021 roku.

 9.6 Prawo do wizerunku 

Studio Relaks zastrzega sobie prawo fotografowania, filmowania pomieszczeń Studia, zajęć odbywających się w Studiu, imprez plenerowych organizowanych w celach marketingowych i promocyjnych, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku Klienta. Korzystanie ze usług Studia oraz brak wyraźnego sprzeciwu traktowany będzie jako wyrażanie zgody na utrwalenie wizerunku i wykorzystywanie go przez Studio w celach marketingowych i promocyjnych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ) informujemy , iż :

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Studio Relaks z siedzibą w Sieradzu ul. Aleja Grunwaldzka 1 B (,, Administrator ”). Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e mail : studiorelaks@op.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu :
 3. realizacji umowy i świadczenia usług Klientowi, w tym celu pobierania opłat oraz prowadzenia obsługi przez Biuro Obsługi Klienta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO ),
 4. prowadzenia rachunkowości Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. C RODO) wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa , ustawy z dnia 29 września 1994 r. o nieruchomości i ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług,
 5. poprawy jakości świadczonych usług i zarządzania wydajnością, w tym do zbierania opinii o usługach o produktach Studio Relaks w celach analitycznych i marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO )
 6. prowadzenia działań marketingowych polegających min. na profilowaniu Klienta poprzez dopasowania treści i form reklam,wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych parnterów – podstawą prawną przetwarzana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora( art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie groziło brakiem możliwości zawarcia umowy i korzystania z usług Studio Relaks.
 8. Dostęp do danych Klienta będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz                           podmioty świadczące usługi na jego rzecz i na podstawie jego plecenia ( tj. usługi IT i                                                 wsparcia technicznego , usługi bankowe, usługi księgowe, usługi doradcze i prawne,                                                       usługi     pocztowe , usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów ), a także inni                                                                               Administratorzy w zakresie koniecznym do wykonywania ich obowiązków.

                W przypadku i w zakresie określonym przez przepisy prawa dane osobowe Klienta                                         mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom państwa                                               nadzorującym działalność Administratora, organom ścigania , organom ochrony              prawnej.

 1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonywania tejże umowy                 oraz upływu okresu przedawnienia uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 3. Klientowi przysługuje prawo do :
 4. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6.   Klientowi przysługuje także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec                                                      przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.